Omsorgsboliger

Et supplement til kommunale
omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Bærekraft og samfunnsansvar

-gjennom et helt livsløp

 • Omsorgsboliger fra konseptPLUSS og Clemens Eiendom har som formål å bistå kommunene med å dekke behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
 • Prosjektene skal fremme integrering, verdighet og selvstendighet for beboerne.
 • Prosjektene skal være bærekraftige mht. kostnader, sosiale forhold og miljøet.

Hva løser otiumPLUSS?

 • Boliger for personer med vedtak om heldøgns omsorg
 • Botilbud som tilrettelegger for støtte og trygghet i hverdagen

Hvordan?

 • Borettslag, med tilknyttet omsorgsbase og aktivitetssenter ved behov
 • Nytt konsept for beboere med ulik grad av hjelpebehov
 • Uavhengig av om man velger offentlig eller privat tjenesteyting – vi leverer ikke tjenester

Resultat

 • Bedre tjenester, kompetanseutvikling, innovasjon, kommunikasjon, samspill
 • Brukerinvolvering
 • Offentlige besparelser
 • Fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger
 • Den enkelte får kontroll over egen økonomi, i egen eiet bolig og sjef i eget liv

Hva kan dette bety for beboeren?

Muligheten til å eie/bo i boligen så lenge som mulig

En verdig og selvskreven bosituasjon – sjef i eget liv

Kontrollerer sin egen økonomi (får ikke inndratt deler av sin pensjon)

Rimelige bokostnader grunnet momskompensasjon og Husbankens investeringstilskudd

Trygghet grunnet nærhet til døgnbemannet kommunal tjenesteleveranse

Muligheten til å være sosial etter eget ønske

Hva kan dette bety for kommunen?

Betydelig reduserte ivesteringskostnader for omsorgsboliger

Betydelig reduserte investeringskostnader for tjenestebygg – kommunen kan velge om kommunen vil eie eller leie tjenestebygg

Kommunen har tildelingsrett og plikt til boligene

Kommunen har ansvar for tjenesteleveransen

Muligheten til bedre organisering og samlokalisering av kommunens helse- og omsorgstjeneste

Mulige driftsbesparelser

Mindre tid i bil for hjemmetjenesten pga nærhet til boligene/mer pleietid

Mulig flytting av beboere fra sykehjem/andre institusjoner med boevne til å bo i en slik bolig

Mer effektiv drift av helsetjenestene og bedre ressursutnyttelse ved samlokalisering

Ingen bygningsmessig drift av boliger (driftes gjennom borettslag)

Kontaktperson

KJELL ROAR KAASA

Eiendomsutvikler/forretningsutvikling
Mobil: 970 71 000
kjell.roar.kaasa@clemenseiendom.no