Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Aktsomhetsvurderinger i OVF/CE

OVF er forpliktet til høy etisk standard for vår virksomhet. OVF/CE ønsker å forhindre korrupsjon, uetisk forretningsdrift og brudd på menneskerettigheter i alle våre aktiviteter og har som mål å ha null uønskede hendelser. OVF/CEs arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsvilkår i leverandørkjeden er del av OVFs overordnede strategi, og aktsomhetsvurderingene er en del av virksomhetens etiske retningslinjer og rutiner.

OVF/CEs prosess for aktsomhetsvurderinger består av fem steg:

  1. Kartlegge og vurdere risiko
  2. Stanse negativ påvirkning eller forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning
  3. Overvåke gjennomføring og følge opp resultater av tiltak
  4. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere
  5. Sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting

Hele redegjørelsen etter åpenhetsloven kan du lese her.